Strona 12 z 12

: sobota 11 cze 2005, 16:30
autor: tobi
emi pisze:no niestety Kajdan. a myslaÂłam ze go juz nie dopuszczÂą do prowadzenia :twisted:
duÂżo osĂłb tak myÂślaÂło emi...duÂżo :(

: niedziela 12 cze 2005, 12:36
autor: kamuii
Ehhh a miaÂłam okazjĂŞ obejrzeĂŚ w weekend FUCKTY --- i znowu nici z tego bo A*tomat siĂŞ tam panoszy. To jest juz totalne oÂśmieszenie siĂŞ tej stacji.Jak mozna byÂło go dopuÂściĂŚ do prowadzenia serwisu ???

: niedziela 12 cze 2005, 13:04
autor: mikasur
Dobre pytanie. MyÂślaÂłam, Âże nie przyjmÂą go z powrotem, a jeÂśli cudem to zrobiÂą, to bĂŞdzie TYLKO REPORTEREM, a oni nie dosyĂŚ, iÂż go przyjĂŞli to jeszcze pozwolili dalej prowadziĂŚ FAKTY. Ach :x ÂŹle siĂŞ dzieje, Âźle... :!: :cry:

: wtorek 14 cze 2005, 12:31
autor: doktorfaustus1
Wolny rynek i TVN
Vadim Makarenko

Kiedy firma prywatna skarÂży siĂŞ na prawa wolnego rynku? Gdy obracajÂą siĂŞ one przeciwko niej.

Podkupuj¹c gwiazdy "Faktów" - Miko³aja Kunicê oraz Grzegorza Kajdanowicza - telewizja publiczna zada³a TVN ciê¿ki cios kadrowy. Komercyjny nadawca walczy³ o swoich pracowników jak lew, blokuj¹c ich klauzulami w umowach o pracê i namawiaj¹c do pozostania. Kunica przeszed³ do TVP, ale Kajdanowicz rozmyœli³ siê i wróci³ na ³ono TVN, gdzie w ten weekend znów zacz¹³ prowadziÌ "Fakty". W pi¹tek stacja Grupy ITI rozes³a³a w sprawie Kajdanowicza oficjalny komunikat do mediów podpisany przez zarz¹dy TVN i TVN 24. Wynika z niego, ¿e decyzja reportera o pozostaniu w "Faktach" to dowód na to, i¿ w dziennikarstwie liczy siê nie tylko wynagrodzenie, ale równie¿ presti¿ i dobra atmosfera w pracy. Trudno z tym polemizowaÌ, bo gdyby by³o inaczej, rotacja kadr w firmach medialnych by³aby znacznie wiêksza.

Jednak menedÂżerowie TVN podpowiadajÂą, Âże sprawa ma jeszcze jeden poziom. "NaleÂży przy okazji zwrĂłciĂŚ uwagĂŞ na politykĂŞ personalnÂą TVP, ktĂłra zamiast kreowaĂŚ wÂłasne twarze i dbaĂŚ o rozwĂłj wÂłasnych dziennikarzy, przeprowadza na rynku swoiste Âłowy, nie liczÂąc siĂŞ przy tym z finansowymi realiami i z tym, iÂż dysponuje Âśrodkami pochodzÂącymi z abonamentu. Prawa wolnego rynku nie powinny byĂŚ dla nikogo pretekstem do szastania publicznymi pieniĂŞdzmi" - czytamy. Brzmi to o tyle zaskakujÂąco, Âże notowana na gieÂłdzie TVN sama jest produktem wolnego rynku, a wolny rynek polega m.in. na tym, Âże pracownik jest wart tyle, ile pracodawca chce za niego zapÂłaciĂŚ. I wÂłaÂśnie tak rozumowali zaÂłoÂżyciele TVN w 1997 roku, proponujÂąc pracĂŞ gwiazdom telewizji publicznej. NamĂłwili wĂłwczas do przejÂścia Tomasza Lisa, Krzysztofa Ibisza, Grzegorza Miecugowa i wiele innych osĂłb. - Ci, ktĂłrzy sÂą wartoÂściowi, bĂŞdÂą kuszeni - mĂłwiÂł wtedy Mariusz Walter na Âłamach "Gazety Wyborczej". DziÂś pod tym zdaniem moÂże podpisaĂŚ siĂŞ Robert Kozak, szef "WiadomoÂści". TVP chce mieĂŚ w swoim newsroomie gwiazdy, a tych - szczegĂłlnie w telewizji - nie da siĂŞ kupiĂŚ za psie pieniÂądze.

Ten kij ma te¿ drugi koniec - gdyby TVP p³aci³a swoim reporterom ma³o, poziom jej programów by³by ni¿szy, co oburza³oby nie tylko konkurentów, ale przede wszystkim widzów. Powiedzmy to jasno - o ile nale¿y dyskutowaÌ, co do obecnoœci telewizji publicznej na rynku reklam, o tyle zasady jej funkcjonowania na rynku si³y roboczej s¹ takie same jak w przypadku nadawców komercyjnych. Zreszt¹ jeœli ju¿ oburzaÌ siê na szastanie abonamentowymi pieniêdzmi, to bardziej sk³onny by³bym wypominaÌ telewizji publicznej finansowanie kolejnych odcinków jakiejœ telenoweli ni¿ to, ¿e kompletuje zespó³ dobrych dziennikarzy do "misyjnych" przecie¿ programów informacyjnych.

"(...)W kulturze korporacyjnej TVP ma jeszcze bardzo daleko do BBC, na której rzekomo siê wzoruje. Jest te¿ dowodem, ¿e szukanie ³atwego, szybkiego - i drogiego - sukcesu nie mo¿e zast¹piÌ rzetelnej pracy, ludzkich zdolnoœci i tworzenia warunków, w których zdolnoœci te mog¹ siê rozwijaÌ" - grzmi¹ zarz¹dy TVN i TVN 24. Otó¿ nie do koùca. W biurach BBC w londyùskim White City pracuje masa reporterów i mened¿erów, którzy przyszli tam ze stacji komercyjnych. Jednym z nich David Weiland, dyrektor programowy BBC Prime, który wczeœniej pracowa³ w komercyjnej ITV. - Praca dla BBC ma du¿e zalety. Ta organizacja ma ogromne zaplecze, którego zwykle brakuje w stacjach prywatnych - powiedzia³ mi Weiland.

Nie mieszajmy zranionej dumy z prawami wolnego rynku.
ró³o - Gazeta Wyborcza
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/ ... 64437.html

Nic dodaÌ, nic uj¹Ì - zraniona duma :lol: Nie rozumeim jednak czemu A-ut-omat dosta³ kolejn¹ szanse. Moim zdaniem po zdradzie w³asnej firmy i kontaktach z wrogim pok³adem Wiadomoœci teraz móg³by poca³owaÌ tylko klamkê drzwi w MBC. Niestety w medialnym imperium Walterów wci¹¿ pokazuje isê na ekranie. Có¿ - jaki pan, taki kram. Przypominam tylko, ¿e o wiele bardziej utalentowany Ziemecie za udzia³ tylko w próbach kamerowych (bez podpisania kontraktu z TVP) wylecia³ od razu.

: wtorek 14 cze 2005, 13:59
autor: Bartek
no wiesz, nie beda mowic, ze dali za malo kasy zeby zostali :lol: Chociaz zgadzam sie z jednym: ostatnio TVP nie wyksztaÂłciÂła u siebie zadnej gwiazdy (oprocz Wysockiej 8) )

: wtorek 14 cze 2005, 14:18
autor: Marcin
OT: Ta "gwiazda" wrĂŞczaÂła Superjedynki na festiwalu w Opolu. MusiaÂłem przez niÂą natychmiast zmieniĂŚ kanaÂł! Ona jest przykra. Ubrana byÂła jak na dziaÂłkĂŞ! :twisted:

: wtorek 14 cze 2005, 14:23
autor: doktorfaustus1
Marcin pisze:Ta "gwiazda" wrĂŞczaÂła Superjedynki na festiwalu w Opolu. MusiaÂłem przez niÂą natychmiast zmieniĂŚ kanaÂł! Ona jest przykra. Ubrana byÂła jak na dziÂłkĂŞ! :twisted:
Na dziÂłkĂŞ :?: :roll:
A ja niestety ( :twisted: ) nie widziaÂłem Dody w akcji - przez caÂły weekend pilnie uczyÂłem siĂŞ do egzaminu pisemnego. ZnalazÂłem tylko chwilĂŞ dla Edyty GĂłrniak.
PS proszĂŞ nie zbaczaĂŚ z tematu - rozmawiamy o karygodnym zachowaniu Aut-mata.

Reporterzy odchodzÂą z tvn

: wtorek 14 cze 2005, 18:39
autor: salladyn
[quote="Przemek"]Nowe slogany reklamowe Wiadomosci :D :D

Wrzystkie seriwsy w swych specjalnych wydanich infomujÂą o tym Âże Kajdanowicz bĂŞdzie w wiadomoÂściach - niektĂłre sÂą na tak, nie ktĂłre na nie:

Stary jesteœ genialny.To co ja bym musia³ opisywaÌ w jakiœ kilkunastu zdaniach,ty uj¹³eœ to w kilku zdjêciach.Brawo :!: :brawo: