Fakty popołudniowe

Rozmowy na temat Faktów TVN i wszystkiego co jest z nimi zwiazane.

Moderator: Łukasz

ODPOWIEDZ
Marcin
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Fakty popoÂłudniowe

Post autor: Marcin »

Zdecydowa³em siê rozpocz¹Ì topic o popo³udniowym wydaniu Faktów, poniewa¿ jest bardzo ma³o rozmów na forum o tym wydaniu, a zas³uguje na choÌby najmniejsz¹ uwagê i temat.

Nie wiem, jak Wam, ale mi Fakty popoÂłudniowe coraz bardziej przypadajÂą do gustu - to juÂż nie sÂą te Fakty co kiedyÂś o 16:00 - sÂą duÂżo lepsze.

Po pierwsze uwa¿am, ¿e maj¹ bardzo dobr¹ porê nadawania - godzina 16:45 jest doœÌ atrakcyjna i faktycznie konkuruje z Teleexpressem. Kiedyœ wybiera³em Teleexpress, a teraz wybieram Fakty popo³udniowe.
Po drugie Fakty popoÂłudniowe majÂą bardzo dobrych prowadzÂących - Patrycja Redo i Anita Werner to bardzo lubiane i cenione osoby. MoÂże przyczyniÂą siĂŞ do wzrostu oglÂądalnoÂści, podobnie jak pora nadawania.
Po trzecie ich wyczerpuj¹cy czas trwania - trwaj¹ ok. 18 minut - tj. tyle co g³ówne wydanie Wiadomoœci. Jak na popo³udniowe wydanie w zupe³noœci wystarczy i przedstawienie g³ównych informacji jest bardzo atrakcyjne.
Za czwarty atut uwa¿am jakoœÌ materia³ów i inny wygl¹d studia, ni¿ g³owne wydanie.
Fakty popoÂłudniowe majÂą juÂż swĂłj wÂłasny charakter.
Pi¹ty atut to lepsze przedstawienie faktów, ni¿ w Teleexpresie. Tam 10 minut to g³ówne wiadomoœci, a kolejne 5 to w³aœciwie ciekawostki, czêsto nikogo nie interesuj¹ce.
Za szĂłsty atut uwaÂżam, Âże ludzie po popoÂłudniowych Faktach bardzo czĂŞsto wybierajÂą UwagĂŞ i W11, tworzÂąc caÂłe pasmo!

A co Wy sÂądzicie o coraz lepszych moim zdaniem Faktach popoÂłudniowych :?:
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

teÂż sÂądze iÂż to wydanie FucktĂłw nie jest zÂłe...
ale niestety funkcjonuje jako zsy³ka dla dobrych preznterów takich jak Anita czy Patrycja a powinno byÌ na odwrót czyli powinno byc kuŸni¹ nowych talentów i kolejnym etapem w drodze do awansu a nie uwstecznieniem... bo niestety wydanie popo³ódniowe nie daje takich mo¿liwoœci rozwoju jak g³ówne rzadko sa Live'y i nawet nie zawsze stand-up... Tu wiadomoœci czyta siê automatycznie i szybko nie ma czasu na eksperymenty z bia³ymi czy jakieœ swoje komentarze ale na pewno sa lepsze ni¿ teleexpress i z Uwaga i W11 tworz¹ fajne pasmo :)
Android <3
Marcin
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

kamuii pisze:rzadko sa Live'y i nawet nie zawsze stand-up... Tu wiadomoÂści czyta siĂŞ automatycznie i szybko nie ma czasu na eksperymenty z biaÂłymi czy jakieÂś swoje komentarze
E tam, bez przesady. SÂą live'y, wiadomoÂści czytane sÂą dobrze i profesjonalnie. PoÂśpiechu nie ma, bo wydanie trwa jak na popoÂłudniowe wystarczajco dÂługo.
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

E tam, bez przesady. SÂą live'y, wiadomoÂści czytane sÂą dobrze i profesjonalnie. PoÂśpiechu nie ma, bo wydanie trwa jak na popoÂłudniowe wystarczajco dÂługo.
Owszem sa live'y ale tylko jak siê dzieje coœ naprawde wa¿nego Tsunami czy inna klêska... Owszem trwa d³ugo ale chc¹ tam zmieœciÌ za du¿o informacji i przez to czasem prowadz¹ca nie zd¹¿y sie z widzami po¿¹dnie porzegnaÌ tylko wywala jak karabin maszynowy...
Android <3
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

Tak, Fakty o 16.45 s¹ tak wielk¹ konkurencj¹ dla Teleexpressu, ¿e hoho. Przesadzi³eœ rónie¿ z widzami, którye zostaj¹ przy Uwadzê i czymœ tam jeszcze. Jasne :D Wyt³umacz mi tylko drogi Marcinie, dlaczego Teleexpres regularnie ogl¹da ponad 6 milionów widzów, a Fakty Popo³udniowe nie potrafi¹ uzbieraÌ nawet ca³ego miliona? Oczywiscie sam Teleexpres nie powinnien osi¹œÌ na laurach i w pewnym stopniu zmodyfikowaÌ zawartoœÌ programu, ale b¹dŸ co b¹dŸ to najpopularniejszy program informacyjny w Polsce i sam dobrze o tym wiesz. Wracaj¹c do Faktów - radzê spójrz na zegarek, tak siê sk³¹da ¿e zazwyczaj koùcz¹ siê dok³adnie o 17.01 - czy¿by strach przez TVP1?
Temu programowi nic ju¿ nie pomo¿e - œwietna Anita i automatk-a Redo (wygl¹da jak koù, czy oni nie maj¹ stylistów?). Jestem pewien, ¿e za rok wylec¹ z ramówki TVN. Wzorem Faktów wieczornych Walter Jr powie, ¿e zainteresowani mog¹ w³¹czyÌ sobie TVN24. Wydanie popo³udniowe Faktów ma nisk¹ ogl¹dalnoœÌ, a ta decyduje w TVNie o wszystkim. CzekaÌ kiedy prezes zdecyduje siê na kolejny tasiemiec brazylijski. Po wakacjach ju¿ ich nie bêdzie.
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
mac
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 289
Rejestracja: poniedziałek 16 sie 2004, 12:21
Lokalizacja: Północ

Post autor: mac »

Patrycja Redo nie jest moim zdaniem ¿adn¹ "automatk¹" tylko jedn¹ z wiekszych gwiazd TVN i TVN24 choÌ moim zdaniem ci¹gle zbyt ma³o docenian¹, mo¿e w 2005 roku siê to zmieni. :D Fakty Popo³udniowe s¹ zdecydowanie lepszym programem informacyjnym ni¿ 17:00 w TVP. S¹ bardziej dynamicze, lepiej informuj¹ o bie¿¹cych wydarzeniach. S¹ moim zdaniem lepsze dziennikarsko, w ka¿dym razie ogl¹dam je z wieksz¹ przyjemnoœci¹.
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

WejdŸ sobie na forum Gazety i poczytaj ile "pochlebnych" ocen zbiera tam Patrycja Redo. Moim zdaniem jest ona tylko prezenterk¹. Czemu tak rzadko pojawia siê w TVN24? Kiedy ³¹czono obie redakcjie w prasie pisano, ¿e do³¹czy do prezenterów TVN24. W rzeczywsitoœci jej praktycznie tam nie ma. Pojawia isê czasami, wiêkszych wywiadów te¿ nie dostaje, a w Faktach czyta co jej inni napisz¹. Oczywiscie jest ³¹dna, ale w TVN nie eksponuej swojej urody. Jej piêono dostrzeg³em na zdjêicach w Elle z czerwca lub lipca - bez mocnego makija¿u, w rozpuszczonych i pofalowanych w³osach, wygl¹da³a jak piêkna dwudziestoletnia. Natomiast w Faktach o 16.45 robi z siebne jakiegoœ aseksualnego potwora z fatalnie wyeksponowan¹ szczêk¹. Zreszt¹ i tak wola³em Radziszewsk¹ i nawet by³o mi ¿al kiedy odchodzi³a.

Teleexpres powinien poprawiĂŚ politykĂŞ i kilka jingli. Reszta jest ok.
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
Marcin
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

Ale czy ktoœ powiedzia³, ¿e Teleexpress jest z³y :?: Ja stwierdzi³em raptem, ¿e wolê popo³udniowe Fakty ze wzglêdu na wiêksz¹ iloœÌ ukazywanych istotnyh wydarzeù :?
mac
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 289
Rejestracja: poniedziałek 16 sie 2004, 12:21
Lokalizacja: Północ

Post autor: mac »

Na ka¿dym forum mo¿na spotkaÌ ró¿ne opinie, bo po to one istniej¹. Ja Patrycjê Redo lubiê i jej wygl¹d jest moim zdaniem spoko. Uwa¿am, ¿e jest profesjonalnym dziennikarzem, a Fakty Popo³udniwe to dla niej zdecydowanie za ma³o.
Marcin
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

Ja PatrycjĂŞ Redo rĂłwnieÂż bardzo lubiĂŞ i ceniĂŞ.
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

A ja z kolei stwierdzam, zĂŞ Fakty PopoÂłudniowe wylecÂą tej jesieni, a Teleexpres powinnien poprawiĂŚ kilka pierwszych minut.
Np Fakty wieczorne mimo powaÂżnej metamrofozy (tj jako jedyne zmieniÂły studio i pojawiÂły siĂŞ w studiu TVN24) i nawet ciekawych wuywiadĂłw wyleciaÂły. Walter daÂł im zaledwie kilka miesiecy an poprawĂŞ wynikĂłw. Ta nie nadeszÂła wiĂŞc program ustÂąiÂł miejsca innym. Podoibnie jest z Faktami o 16.45. PrzecieÂż one nie potrafuiÂły wygraĂŚ nie tylko z panoramÂą o 16.00 ale i dawnymi Informacjami (15.45), ktĂłre miaÂły wiĂŞszÂą widowniĂŞ. Przeniesienie w okolice Teleexpresu chyba jest gwoÂździem do trumny. Juz niedÂługoprzyjdÂą wakacje, Fakty popoÂłudnowe bĂŞdÂą urlopowane i z tego urlopu juÂż nie wrĂłcÂą.

Ps wiĂŞc skoro jest taka profesionalna powinna miec czĂŞscie dyÂżury w TVN24. jednak ich nie ma. Czemu?! Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
tobi
Zbanowany
Zbanowany
Posty: 2460
Rejestracja: czwartek 24 cze 2004, 18:13
Lokalizacja: Olsztyn/Warszawa

Post autor: tobi »

MiaÂła Pati w piÂątek DzieĂą Na ÂŻywo od 11-18
TVN odszedł wraz z Lisem i Olejnik....i kolejni odchodzą
:::...Cała prawda Całą dobe...:::TVN24

http://www.radiopin.pl
http://www.jazzradio.pl
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

A inni siedzÂą tam przez caÂły tydzieĂą - niczym jakieÂś roboty. Patrz Marciniak, Porada, KalczyĂąska, czy kiedyÂś Ziemiec. Ona pojawia siĂŞ tam od czasu do czasu.
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
tobi
Zbanowany
Zbanowany
Posty: 2460
Rejestracja: czwartek 24 cze 2004, 18:13
Lokalizacja: Olsztyn/Warszawa

Post autor: tobi »

doktorfaustus1 pisze: Ona pojawia siĂŞ tam od czasu do czasu.
Bo ma 3 dni w tygodniu a czasem 4 wydania FAKTÓW Popo³ud.
TVN odszedł wraz z Lisem i Olejnik....i kolejni odchodzą
:::...Cała prawda Całą dobe...:::TVN24

http://www.radiopin.pl
http://www.jazzradio.pl
mac
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 289
Rejestracja: poniedziałek 16 sie 2004, 12:21
Lokalizacja: Północ

Post autor: mac »

Redo potĂŞgÂą jest i basta. :lol:
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika