Seriale

Dyskusje na temat pozostałych stacji telewizyjnych.

Moderatorzy: prze_kw, matik, Łukasz

Awatar użytkownika
aveo
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1342
Rejestracja: wtorek 11 lip 2006, 01:56
Lokalizacja: Danzig

Post autor: aveo » czwartek 17 sie 2006, 23:54

Oficer RuleZZz 8) 'Fala zbrodni' by³a fajna do momentu jak zabili Domagarowa,teraz ten serial nie domaga :/ 13 posterunek momentami by³ kretyùski.Dobrze,¿e siê Polsat wzi¹³ za "Szpital na perypetiach" i zrobi³ z tego znoœny "Daleko od noszy".
Klan,moda na sukces,penjsonat pod roza,plebania,pierwsza milosc,aniol stroz,baobab,dziki - flaki z olejem.najlepszy z seriali typu 'aj lov ju' to ' m jak milosc'.jeszcze zabraklo,aby go TVN przejaÂł :lol:
work work work
gdzie są te wakacje??!!
жду тебя...

Awatar użytkownika
Kuba
Bywalec
Bywalec
Posty: 876
Rejestracja: sobota 08 kwie 2006, 17:20
Lokalizacja: opolskie
Kontakt:

Post autor: Kuba » poniedziałek 28 sie 2006, 14:51

Moim zdaniem Daleko od noszy jest naprawdê bardzo dobrym serialem, czasem przerysowanym, godnie zastêpuje Kiepskich. Pensjonat pod ró¿¹ nareszcie zdjêty z anteny. Baobab do znudzenia powtarzany jest na TVP1. Lokatorów i WiedŸmy przesuwaj¹ bezmyœlnie z TVP1 do TVP2 nied³ugo bêdziemy je ogl¹daÌ na TVP Historia. Anio³a Stró¿a nie widzia³em ani jednego odcinka, tak samo jak Dzikiego. Pierwsza mi³oœÌ jest znoœna, choÌ myœlê, ¿e za 200 odcinków wszyscy zaczn¹ siê tam rozwodziÌ. 13 posterunek by³ kretyùski, lecz momentami potrafi³ bawiÌ- poziom dla 7- latka. ' M jak mi³oœÌ' hit, lecz czujê, ¿e jego dobre czasy siê koùcz¹- poci¹gnie tak jeszcze ze 2 sezony, potem da siê wyprzedziÌ i mo¿e spaœÌ nawet na 5 milionów
Tyle ode mnie

[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 10:26 am ]
TVN ujawnia coraz wiĂŞcej informacji o swoich nowych serialach:
1. podaÂło juÂż nazwy dwĂłch pierwszych odcinkĂłw Niani:
1. Gdzie jest Edyta
2. Strajk
2. fabu³ê trzech pierwszych odcinków Heli w Opa³ach i charakterystyk¹ bohaterów:
Helena TrojaĂąska (Anna Guzik)

Trzydziestoletnia rozwódka. Matka trojga dzieci, które wychowuje sama. Urodzi³a siê w Kielcach, ale mieszka w warszawskich W³ochach, w podniszczonym domu komunalnym, takim na kilka rodzin, z podwórkiem i werand¹ od ty³u. Mieszkanie i rodzinê utrzymuje zupe³nie sama, bo by³y m¹¿ nie p³aci alimentów.

Hela jest doœÌ atrakcyjn¹ kobiet¹, choÌ na co dzieù nie ma czasu, a i nie czuje potrzeby, by szczególnie eksponowaÌ swoj¹ urodê. Ubiera siê wiêc skromnie, nie przesadza te¿ z makija¿em. Ma wa¿niejsze sprawy na g³owie. Zdecydowanie jest typem silnej kobiety, która umie walczyÌ o swoje. Potrafi byÌ stanowcza i dosadna w s³owach. Jednoczeœnie bywa te¿ bardzo mi³a i czu³a, zw³aszcza wobec dzieci. Jest m¹dra ¿yciowo i dowcipna.

Hela pracuje w elektrociep³owni otoczona mêskim towarzystwem. ChoÌ tak jak pozostali pracownicy chodzi tam w kombinezonie roboczym oraz kasku i tak nara¿ona jest na seksistwoskie komentarze kolegów. Pomimo niewybrednego humoru wspó³pracowników, Hela darzy ich ogromna sympati¹. Mê¿a natomiast wspomina fatalnie. Roman nieraz ucieka³ siê do przemocy, nadu¿ywa³ alkoholu i w niczym jej w domu nie pomaga³. Obecnie nie p³aci alimentów i nie daje znaku ¿ycia. Wyzwoliwszy siê z tego niefortunnego zwi¹zku, Hela udowadnia, ¿e bez mê¿a potrafi sobie œwietnie daÌ radê i polepszyÌ los trójki dzieci.


Kacper TrojaĂąski (Adrian GÂąsior)

Oœmioletni Kacper jest typowym ch³opcem w swoim wieku. DoœÌ zamkniêty w sobie i powa¿ny. Czêsto k³óci siê z m³odsz¹ siostr¹, Nel¹. Bywa niesforny, wdaje siê w bójki w szkole. W domu umie byÌ grzeczny i pomocny. Rozmawia z matk¹ na powa¿ne ¿yciowe tematy, równie¿ na temat ojca i rozwodu rodziców. Zdarza mu siê têskniÌ za tat¹.


Nela TrojaĂąska (Julia Kerner)
SzeÂścioletnia cĂłrka Heli. Urocza i bardzo bystra dziewczynka. Charakteryzuje jÂą bezpretensjonalne, dzieciĂŞce podejÂście do Âświata dorosÂłych. Czasem bywa zazdrosna o mÂłodszego braciszka, upatruje w nim bowiem przyczyny odejÂścia taty, za ktĂłrym zdarza siĂŞ jej tĂŞskniĂŚ. Obecnie Nela uczĂŞszcza do "zerĂłwki.


Edyta Swoboda (Agata Kulesza)

Edyta jest rówieœniczk¹ Heli. Mieszka w tym samym domu wraz z mê¿em, Ryœkiem. Pracuje w barze. Edyta zna siê z Hel¹ jeszcze z czasów szkolnych spêdzonych w Kielcach. Nie maj¹ przed sob¹ ¿adnych tajemnic. ¯yj¹ za pan brat i wchodz¹ do siebie do domu niemal bez pukania. Czêsto sobie pomagaj¹. Edyta stara siê znaleŸÌ przyjació³ce nowego partnera, co nie zawsze spotyka siê z aprobat¹ Heli. Sama Edyta jest mê¿atk¹ ju¿ po raz czwarty. Mê¿a ma jednak dopiero trzeciego. Z drugim ma³¿onkiem bra³a œlub i rozwodzi³a siê po prostu dwa razy. Z obecnym mê¿em, Ryœkiem jest
naprawdĂŞ szczĂŞÂśliwa.

Rysiek Swoboda (Piotr GÂąsowski)

Rysiek to trzydziestokilkuletni emerytowany wojskowy. Wysoki, dobrze zbudowany i sprawny fizycznie mĂŞÂżczyzna. Pracuje dorywczo jako monter telewizji kablowej i sieci telefonicznej. Nie chodzi do pracy codziennie, czĂŞsto siedzi w domu albo pilnuje dzieci Heli. Jego hobby - zalecone przez lekarza po przeÂżyciach wojennych - to garncarstwo. Kariera wojskowa RyÂśka, obecna w jego opowieÂściach i anegdotach, to polski poligon z lat 90-tych, ĂŚwiczenia z amerykaĂąskimi ÂżoÂłnierzami z NATO oraz jego udziaÂł w misji w Syrii, gdzie przeÂżyÂł wiele przygĂłd. Rysiek to poczciwy facet, o ogromnym sercu, bardzo kochajÂący swojÂą ÂżonĂŞ, EdytĂŞ


Leszek Polak (Mariusz Kiljan)

Trzydziestopiêcioletni farmaceuta. W³aœciciel apteki na terenie jednego z supermarketów. Drug¹, bardziej dochodow¹, zabra³a mu by³a ¿ona, z któr¹ œwie¿o siê rozwiód³. Helê pozna³ dziêki Edycie, która chcia³a ich wyswataÌ. Sprzyja³a temu sytuacja ¿yciowa obojga, ale z mi³oœci nic nie wysz³o. Zosta³a serdeczna przyjaŸù, która zaczê³a siê od licytowania siê, które z nich mia³o gorsze ma³¿eùstwo. W domu Heli Leszek jest traktowany jak domownik. Mieszka na tyle blisko, ¿e wpada do niej niezapowiedziany o ka¿dej porze. Dzieci Heli nie za bardzo jednak za nim przepadaj¹.


Odcinek 1 "Kobieta po przejÂściach"

Kiedy Hela jedzie samochodem z dzieĂŚmi, drogĂłwka chce jej wlepiĂŚ mandat. Hela opowiada policjantowi o swojej ÂżaÂłosnej sytuacji Âżyciowej. Wieczorem, w domu kÂładzie dzieci spaĂŚ. Przychodzi sÂąsiadka, Edyta (Agata Kulesza), ktĂłra opowiada jej o poznanym w barze mĂŞÂżczyÂźnie - idealnym kandydacie na nowego mĂŞÂża Heli, rĂłwnieÂż rozwodniku. Okazuje siĂŞ, Âże Leszek (Mariusz Kiljan) przyszedÂł z EdytÂą i czeka na werandzie. Hela i Leszek szybko znajdujÂą wspĂłlny temat do rozmĂłw.

Ze szczegó³ami omawiajÂą wady byÂłych wspó³ma³¿onkĂłw… Hela zaczyna pracĂŞ w elektrociepÂłowni. PoczÂątki nie sÂą Âłatwe, juÂż pierwszego dnia musi zmierzyĂŚ siĂŞ z seksistowskimi postawami kolegĂłw z pracy. Na szczĂŞÂście nie jest sama. Razem z niÂą zaczyna pracĂŞ wojujÂąca feministka, Wanda (Agnieszka Suchora). Tymczasem Hela musi podjechaĂŚ do szkoÂły syna. Kacper (Adrian GÂąsior) pobiÂł siĂŞ bowiem z kolegÂą. Wieczorem Hela wybiera siĂŞ z Leszkiem na kolacjĂŞ. Niestety opiekunka do dzieci zawodzi i Hela z Leszkiem zmuszeni sÂą zostaĂŚ w domu. WracajÂą wiĂŞc do rozmowy o byÂłych wspó³ma³¿onkach. ZakÂładajÂą siĂŞ, kto miaÂł gorzej.

GoÂścinnie wystĂŞpuje:
POLICJANT - Andrzej Grabowski

Odcinek 2 "Na Dachu"

Edyta (Agata Kulesza) i Rysiek (Piotr G¹sowski) namawiaj¹ Helê, ¿eby zaczê³a umawiaÌ siê na randki i jeszcze raz spróbowa³a szczêœcia z mê¿czyznami. Przekonuj¹ j¹ równie¿, ¿eby spojrza³a ³askawszym okiem na Leszka (Mariusz Kiljan), rozwiedzionego aptekarza. Hela twierdzi jednak, ¿e nie jest jeszcze gotowa. Poza tym ma teraz powa¿niejsze problemy - by³y m¹¿ nie p³aci alimentów, a Kacper (Adrian G¹sior) zamyka siê w sobie, spêdzaj¹c wieczory samotnie na dachu gara¿u. Hela próbuje rozmawiaÌ z synem, ale ten nie bardzo ma na to ochotê. Mówi, ¿e to jego "mêskie" problemy, o których nie opowiada siê kobietom. Hela prosi Ryœka i Leszka, którzy przyszli do niej na obiad, aby spróbowali porozmawiaÌ z Kacprem. Rysiek wspina siê na dach i odkrywa powód, dla którego Kacper spêdza tam tak wiele czasu. Z dachu widaÌ bowiem jak atrakcyjna s¹siadka bierze codziennie wieczorem prysznic...

GoÂścinnie wystĂŞpujÂą:
PANI KRAWCZYK - Hanna ÂŚleszyĂąska

Odcinek 3 "Dobry, zÂły i aptekarz"

Hela rozmawia z Edyt¹ o swoim ideale mê¿czyzny. W pracy brygadzista rozdaje wszystkim czeki z wynagrodzeniem. Tylko Hela nie dostaje wyp³aty. Okazuje siê, ¿e jej pensjê zaj¹³ urz¹d skarbowy, z tytu³u niezap³aconych podatków jej by³ego mê¿a. Hela i dzieci id¹ na obiad z aptekarzem Leszkiem do centrum zabaw. Leszek ma tego dnia podpisaÌ papiery rozwodowe. Dowiadziawszy siê o k³opotach Heli, obiecuje pomóc jej w urzêdzie skarbowym. W zamian jednak chce, aby Hela zjad³a z nim kolacjê we dwoje. Podczas ich wspólnej kolacji niespodziewanie pojawia siê by³a ¿ona Leszka i wyznaje, ¿e ci¹gle go kocha i po¿¹da. Nalega, aby poszed³ z ni¹ do domu. Leszek, za przyzwoleniem Heli, wychodzi z ¿on¹. Nastêpnego dnia, zgodnie z obietnic¹, przyjaciel przychodzi pomóc jej w sprawie podatków, ale zaczyna mówiÌ o sobie i ¿onie... Dochodzi do k³ótni. Nastêpnego dnia Leszek mimo wszystko pojawia siê w urzêdzie, oznajmiaj¹c, ¿e bêdzie reprezentowa³ Helê.
I jednym sprytnym "pociÂągniĂŞciem" formalno-administracyjnym uwalnia HelĂŞ od problemĂłw z UrzĂŞdem Skarbowym.

GoÂścinnie wystĂŞpujÂą:
BOÂŻENA - Katarzyna Walter
KELNER - JarosÂław Budnik
URZÊDNIK I - Marcin Perchuæ
URZÊDNIK II - Marcin Janos Krawczyk
URZÊDNIK III - Joachim Lam¿a

3. fabu³ê pierwszych odcinków Magdy M.
Odcinek 1
Od pamiêtnego wernisa¿u zdjêÌ Sebastiana minê³y dwa miesi¹ce. Piotr mieszka u Magdy, a ich wspólne ¿ycie jest niezwykle udane, pe³ne mi³oœci i spokoju. Planuj¹ wspóln¹ przysz³oœÌ, szukaj¹ wiêc dla siebie wiêkszego mieszkania. Bartek tymczasem nie chce siê zgodziÌ, ¿eby Magda zosta³a wspólniczk¹ jego i Waligóry. Na to miejsce proponuje £ukasza. Mariola próbuje ignorowaÌ zaloty Wojtka, poniewa¿ jest przekonana, ¿e Agata bêdzie chcia³a do niego wróciÌ. £ukasz dba o zdrowie Kasi. Sebastian rozsta³ siê z Grzegorzem, gdy¿ nie móg³ zaakceptowaÌ jego oczekiwaù. Karolina mobilizuje Waligórê, ¿eby wreszcie zrobi³ Magdê wspólniczk¹. Bartek jednak jest nieprzejednany i wysuwa bardzo mocne argumenty przeciwko niej. Magda próbuje dowiedzieÌ siê od Piotra, dlaczego nie utrzymuje kontaktów z rodzicami. Karolina postanawia zacz¹Ì wspó³pracê z fundacj¹ Magdy, co nie bardzo podoba siê Waligórze. Piotr i Magda przekomarzaj¹ siê, co ich dziecko mog³oby po nich odziedziczyÌ.
Obrazek
Obrazek
ÂżrĂłdÂła:
http://www.media2.pl
http://www.magdam.onet.pl
http://www.wikipedia.pl

[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 10:42 am ]
No i oczywiÂście http://www.cieple-swiatelko.blog.onet.pl :wink:

[ Dodano: Sob Wrz 09, 2006 2:35 pm ]
Nie wiem czy ktoÂś oglÂądaÂł. Wczoraj na TVP2 leciaÂł premierowy odcinek serialu 'Pogoda na piÂątek'. Naprawde miÂło siĂŞ go oglÂąda- i w zwiÂązku z tym mam pytanie, czy ktoÂś nie ma danych o oglÂądalnoÂści pirewszego odcinka? ChciaÂłbym wiedzieĂŚ, czy sÂą szanse na obejrzenie kolejnych :D

Awatar użytkownika
aveo
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1342
Rejestracja: wtorek 11 lip 2006, 01:56
Lokalizacja: Danzig

Post autor: aveo » poniedziałek 02 paź 2006, 01:06

Zastanawiam siĂŞ ile potrwaÂłby maraton 'mody na sukces' tzn ile by zajĂŞÂło oglÂądanie tego kultowego serialu :devil: gdyby leciaÂły odcinek po odcinku,od 1 odcinka,non-stop od doby do doby.to by chyba groziÂło jakimÂś paraliÂżem intelektualnym,albo kraĂącowym spaleniem mĂłzgu przez dom mody forrester :lol:
work work work
gdzie są te wakacje??!!
жду тебя...

suluben
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 3
Rejestracja: czwartek 05 paź 2006, 12:37

Post autor: suluben » czwartek 05 paź 2006, 12:52

'Oficer' to serial wybitny.

JeÂśli chodzi o seriale emitowane na TVN-ie, to irytuje mnie nachalne promowanie programĂłw tej stacji poprzez osadzanie ich w scenariuszu. Np. gdy bohater filmu oglÂąda telewizjĂŞ, to oczywiÂścuie ma nastawiony TVN ('zwykÂły' lub ktĂłryÂś z tematycznych). Jak pojawia siĂŞ dziennikarz, to musi byĂŚ z TVN-u, itp....

PÂłytkie to jest, ale co zrobiĂŚ.

Awatar użytkownika
Nika
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2100
Rejestracja: piątek 24 mar 2006, 23:00
Lokalizacja: Poznań

Post autor: Nika » czwartek 05 paź 2006, 18:50

suluben pisze:
JeÂśli chodzi o seriale emitowane na TVN-ie, to irytuje mnie nachalne promowanie programĂłw tej stacji poprzez osadzanie ich w scenariuszu. Np. gdy bohater filmu oglÂąda telewizjĂŞ, to oczywiÂścuie ma nastawiony TVN ('zwykÂły' lub ktĂłryÂś z tematycznych). Jak pojawia siĂŞ dziennikarz, to musi byĂŚ z TVN-u, itp....

PÂłytkie to jest, ale co zrobiĂŚ.
Analogiczne sytuacje s¹ w serialach innych stacji, przyk³adowo gdy któryœ z bohaterów "M jak Mi³oœÌ" ogl¹da tv to na ekranie leci któryœ z programów TVP i to samo sie tyczy scen gdy ma siê pojawic jakis dziennikarz, jest to dla mnie ca³kiem zrozumia³e. Nie widzê powodu by dana stacja w serialu swojej produkcji mia³a reklamowaÌ konkurencyjn¹ stacjê.

Awatar użytkownika
kamiiloo
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1095
Rejestracja: poniedziałek 12 wrz 2005, 17:42

Post autor: kamiiloo » czwartek 05 paź 2006, 21:06

no ja tez nie
TVN innowacja i nowoczesność...

Awatar użytkownika
Kuba
Bywalec
Bywalec
Posty: 876
Rejestracja: sobota 08 kwie 2006, 17:20
Lokalizacja: opolskie
Kontakt:

Post autor: Kuba » czwartek 05 paź 2006, 21:34

A ja na WirtualnychMediach czytam wyniki oglÂądalnoÂści i jestem zszokowany:
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 555 397
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 546 413
ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 923 815
NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 230 661
----
FACECI DO WZIECIA /SER.KOM.POL./ 3 393 950
MODA NA SUKCES /SER.USA/ 3 342 041
W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 4 111 812
MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 3 419 480
NIANIA /SER.KOM.POL./ 2 854 595
HELA W OPALACH /SER.KOM.POL./ 2 798 168
KRYMINALNI /SER.POL./ 2 659 944
DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 2 787 157

SkÂąd taki skok w oglÂądalnoÂści 'FacetĂłw do wziĂŞcia'? Co tam siĂŞ dzieje? Moda na Sukces dalej szokujÂąco wysoko, tak jak ZÂłotopolscy. Kryminalni juÂż chyba dÂługo nei pociÂągnÂą :/

Awatar użytkownika
aveo
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1342
Rejestracja: wtorek 11 lip 2006, 01:56
Lokalizacja: Danzig

Post autor: aveo » piątek 06 paź 2006, 20:07

niby TVN ma fajne seriale takie jak Niania,a tu siê okazuje,¿e Z³otopolscy maj¹ wiêksz¹ ogl¹dalnoœÌ! :shock: to,¿e M jak M góruje to wiadomo,na d.i na z³e te¿,myœla³em,¿e 'kryminalni' dostan¹ wiêcej procentów od 'na wspólnej' :mhm: proszê,jak siê mo¿na mi³o i niemi³o zaskoczyÌ :]
work work work
gdzie są te wakacje??!!
жду тебя...

PaŁka
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 174
Rejestracja: sobota 30 wrz 2006, 16:59
Kontakt:

Post autor: PaŁka » piątek 06 paź 2006, 20:24

ale jeszcze do tego trzeba dodaĂŚ Âże nie wszyscy majÂą TVN :D

Awatar użytkownika
Nika
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2100
Rejestracja: piątek 24 mar 2006, 23:00
Lokalizacja: Poznań

Post autor: Nika » piątek 06 paź 2006, 22:11

PaÂŁka pisze:ale jeszcze do tego trzeba dodaĂŚ Âże nie wszyscy majÂą TVN :D
No wÂłaÂśnie pamiĂŞtajcie o tym jaki zasiĂŞg ma TVP, a jaki TVN!

Luk@sz
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 27
Rejestracja: sobota 20 maja 2006, 00:04
Lokalizacja: Wagrowiec
Kontakt:

Post autor: Luk@sz » niedziela 14 sty 2007, 13:38

TVP ma zasieg 98% zas TVN tylko 84%

Ptr15
Bywalec
Bywalec
Posty: 949
Rejestracja: niedziela 02 lip 2006, 13:18
Lokalizacja: Ełk

Post autor: Ptr15 » środa 14 mar 2007, 15:01

W paŸdzierniku telewizyjna Jedynka rozpocznie emitowanie serialu "Ja wam poka¿ê", którego treœÌ ma byÌ bardzo bliska fabule filmu kinowego o tym samym tytule. Produkcja pokazywana bêdzie w niedzielne wieczory. W rolach g³ównych widzowie TVP1 zobacz¹ m.in. Edytê Jungowsk¹.
ChoÌ zdjêcia do nowej propozycji TVP1 - "Ja wam poka¿ê!" - ju¿ siê zakoùczy³y, to stacja wyemituje serial dopiero jesieni¹. Historiê niezale¿nej Judyty widzowie bêd¹ mogli œledziÌ przez 13 odcinków, co niedzielê o godzinie 20, pocz¹wszy od 1 paŸdziernika. Za produkcjê odpowiedzialna jest firma Dzielnica £aciùska Movie Sp. z o.o.

TreœÌ serialu ma byÌ bardzo bliska fabule filmu kinowego. OpowiadaÌ bêdzie o perypetiach Judyty - zarówno sercowych, zawodowych jak i wychowawczych. Scenariusz "Ja wam poka¿ê!" na potrzeby TVP napisa³a Katarzyna Grochola - autorka ca³ej serii ksi¹¿ek o wspomnianej, przebojowej Polce. Re¿yserii podj¹³ siê Denis DeliÌ.

W roli Judyty telewidzowie zamiast GraÂżyny Wolszczak zobaczÂą odmienionÂą EdytĂŞ JungowskÂą. CĂłrkĂŞ Judyty, TosiĂŞ, zagra natomiast Julia KamiĂąska, a Adama - RadosÂław KrzyÂżowski - doktor Sambor z serialu "Na dobre i na zÂłe". Po wcieleniach Jana Frycza ("Nigdy w Âżyciu") i Cezarego Pazury, rolĂŞ byÂłego mĂŞÂża Judyty reÂżyser powierzyÂł Tomaszowi Saprykowi.

Jak zapewniaj¹ przedstawiciele stacji serial bêdzie wspierany du¿a kampani¹ promocyjn¹. Jednak na razie ani producent, ani TVP nie zdradzaj¹ jej szczegó³ów.
No có¿ niedziela godz. 20. Fakt, ¿e to dopiero na jesieni, ale jak bêdzie jeszcze TzG to serial bêdzie niez³¹ konkurencj¹. Szkoda tylko ¿e zmienili obsadê.

chandler
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 468
Rejestracja: sobota 20 sie 2005, 21:16
Lokalizacja: Ryki
Kontakt:

Post autor: chandler » niedziela 01 kwie 2007, 21:12

Polskie seriale to kompletne dno s¹ do d...., zamiast je produkowaÌ to niemo¿na zbier¹Ì kasy na nowe filmy a nie do ko³a wojtek to samo (to siê te¿ tyczy innych stacji,a nie tylko TVN) a pó¿niej siê chwaliÌ swoimi wynikami finansowymi, nie no za to ja dziêkujê

Awatar użytkownika
Kuba
Bywalec
Bywalec
Posty: 876
Rejestracja: sobota 08 kwie 2006, 17:20
Lokalizacja: opolskie
Kontakt:

Post autor: Kuba » piątek 28 gru 2007, 22:37

Ferie ÂświÂąteczne, niedÂługo ferie zimowe, wiec postanowiÂłem wkrĂŞciĂŚ siĂŞ w kilka pozycji :D
Aktualnie numerem jeden jest "Dexter" - jestem w poÂłowie pierwszego sezonu, ÂściÂąga mi siĂŞ reszta. Dla osĂłb, ktĂłre nie sÂłyszaÂły, w skrĂłcie - serial opowiada o mordercy z zasadami :D, ktĂłry zabija tylko w sÂłusznym celu. O jego tajemnicy nikt nie wie. Bardzo wciÂągajÂące, lepsze od "Prison Break".
Dalej, czekam na drugi sezon w³aœnie "Skazanego na œmierÌ" - pierwszy nie by³ porywaj¹cy (szczególnie gdzieœ po po³owie), dam szansê drugiemu, znajomi donosz¹, ¿e dobry :D. Dziêki strajkowi scenarzystów mo¿e uda mi siê nadrobiÌ zaleg³oœci w innych serialach - "Desperate Housewives", których ogl¹danie zakoùczy³em na odcinku 306, jakiœ rok temu, wiêc trzeba sobie wiele przypomnieÌ... oraz "Scrubs", które sezonów liczy siedem, a ja jestem regularnie na drugim, a wyrywkowo na pi¹tym ;p. Na przysz³oœÌ mia³bym wielk¹ chêÌ zobaczyÌ "Pushing Dasies" - podobno genialny! oraz "Californication". Chcia³bym te¿ "House'a" gdzieœ wcisn¹Ì...
Jak widaĂŚ, moje serialowe zapĂŞdy, sÂą olbrzymie i uda mi siĂŞ je zrealizowaĂŚ w najlepszym wypadku w wakacje!, chyba, Âże udam siĂŞ na jakiÂś wczeÂśniejszy urlop :D. Na razie wszystko poÂściÂągam, a obejrzĂŞ sobie spokojnie kiedyÂś indziej. Mamy na forum jeszcze jakichÂś fanĂłw "Dexa"? :D

Awatar użytkownika
kamiiloo
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1095
Rejestracja: poniedziałek 12 wrz 2005, 17:42

Post autor: kamiiloo » piątek 28 gru 2007, 23:12

oj to nie ja dla mnie ten serial jest tak nudny i maÂło wciÂągajacy, Âże po 2 odcinku zwÂątpiÂłem, i przede wsztstkim ma 50 minut <dla mnie za dÂługi>
to, Âże w stanach nie sÂą puszczane seriale nie ma nic wspĂłlnego z protestem gdyz odcini desperatek i lostĂłw sa juz nakrĂŞcone :spiewa:
ogĂłlnie to desperatki, pison i losty rzÂądzÂą no i ugly betty :P
TVN innowacja i nowoczesność...

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika